Cathy shared a moment

Cathy Johns | September 2021

I love learning Te reo Maori.

I love learning Te reo Maori... it is a beautiful language😍😍

Ko taku reo taku ohooho, ko taku reo taku mapihi mauria