Mele shared a moment

Mele Tukino-tu | July 2021

FAKAFETA'I SISU 'OFA: Malo e lelei, Mou ma'u 'a e Koloa Mou'i, Mou kau mai ke tau fai poupoua 'a e ngaahi lau mahina mo fetu'u 'o Langi.

FAKAFETA'I SISU 'OFA: Malo e lelei, Mou ma'u 'a e Koloa Mou'i, Mou kau mai ke tau fai poupoua 'a e ngaahi lau mahina mo fetu'u 'o Langi. Ke fai tapuekina kimoutolu ma'u aipe pea mo faka-monu'ia.****