Izzie shared a moment

Izzie Birnie | September 2021

I waiatatia tētahi waiata e au ki tāku pēpi.

I waiatatia tētahi waiata e au ki tāku pēpi. I moe ia ā muri i te waiata.