Mitch | Kaikōhau

Photo of Mitch | Kaikōhau

Kia ora and Ia orana!

I was raised Australian, and have only recently discovered my Pasifika roots (Mа̄ori and Tahitian), I don't know which iwi my ancestors came from, but I feel the mana and am excited for the journey.

Nau mai ngā hua

Nau mai ngā pai

Nau mai kia nui

Kia hāwere ai

Manuia, Mitch