Sheryl shared a moment

Sheryl Dales | September 2021

Hopefully this says, I am sitting in Manukau.

Hopefully this says, I am sitting in Manukau

ahau e noho ana Kei Manukau