Tess shared a moment

Tess Waikari-Gudgeon | July 2021

Photo of Tess | Matariki 2021
Mānawa mai te putanga o te tangata, mānawa mai te putanga o Matariki!

Mānawa mai te putanga o te tangata, mānawa mai te putanga o Matariki!