Sibyl shared a moment

Sibyl Bloomfield | September 2021

My children and I have been practicing a karakia mo te kai - we shared our karakia and our kai at lunch time (one of the benefits of lockdown):.

My children and I have been practicing a karakia mo te kai - we shared our karakia and our kai at lunch time (one of the benefits of lockdown):

Nau mai i ngā hua

O te ao, o te wai tai, o te wai Māori

Nā Rongo, nā Tāne, nā Haumia, nā Tangaroa

Ko Ranginui e tū iho nei

Ko Papatūānuku e takoto nei

Whakamaua ki a tina

Haumī e, hui e, tāiki e!