Sophia | Te Wiki 2023

Sofia Dontschenko Sophia

Photo of Sophia | Te Wiki 2023

We focused on Kaitiakitanga - The Guardians of the Environment